Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky
I.
Základné ustanovenie
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú
v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
CENECORE s.r.o.
IČO: 52796566
DIČ: 2121144949
so sídlom: Viestová 1390/19 974 01 Banská Bystrica
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka
č. 37867/S
kontaktné údaje:
email: info@eshopuj.sk
telefón: +421 949 678 248
www.eshopuj.sk
(ďalej len „predávajúci“)
Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi
predávajúcim právnickou a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu
(ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na
webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.eshopuj.sk (ďalej len
internetový obchod“).
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej
zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred
ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
II.
Informácie o službách a cenách
1. Informácie o službách, vrátane uvedenia cien jednotlivých služieb a jeho
hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých službách v katalógu
internetového obchodu. Ceny služieb sú uvedené bez dane z pridanej
hodnoty. Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované
v internetovom obchode.
2. Všetky prezentácie služieb umiestnených v katalógu internetového obchodu sú
informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu
zmluvu ohľadom týchto služieb.
3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených
s dodaním služby.
4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny služieb nemožno navzájom kombinovať, ak sa
nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
III.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na
diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové
pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa
nelíšia od základnej sadzby.
2. Kupujúci realizuje objednávku služieb týmito spôsobmi:
3. prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v
internetovom obchode,
4. vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
5. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie služby.
6. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť
údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu
kliknutím na tlačidlo objednať. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim
považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie
všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie
kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
7. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o
obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal.
Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy.
Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna
zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o
prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Okamžite po
obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní
objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto
potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne
obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením
objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
8. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže
predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú
ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna
zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto
ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach.
9. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť
objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí
objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na
telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných
podmienkach.
10. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri
uvedení ceny služby v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania,
nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu službu za túto úplne zjavne
chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické
potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle
kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka
sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade
uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
IV.
Zákaznícky účet
1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže
kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho
účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie služby. Kupujúci môže
objednávať službu tiež bez registrácie.
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní služby je kupujúci
povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v
užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať.
Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní služby
predávajúcim považované za správne.
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na
prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za
prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím
osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci
svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje
povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný
nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a
softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a
softwérového vybavenia tretích osôb.
V.
Platobné podmienky a dodanie tovaru
1. Cenu služby a prípadné náklady spojené s dodaním podľa kúpnej zmluvy môže
kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
1. bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č
2944080924, vedený
v Tatra Banska a.s.,
2. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj
náklady spojené s dodaním služby.
3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu
splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet
predávajúceho.
4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú
platbu. Úhrada kúpnej ceny pred dodaním služby nie je zálohou.
5. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu
účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v
prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín
6. Služba je kupujúcemu dodaná:
7. podľa zvoleného umiestnenia pri objednaní služby
8. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad
je priložený k dodávanému tovaru.
9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k službe zaplatením celej kúpnej ceny za
služby, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím služby.
VI.
Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako
spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového
obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak
predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od
kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na
odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej
zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom
vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa
pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie
odstúpiť od kúpnej zmluvy.
3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
4. okamihom prevzatia služby, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom
kúpnej zmluvy objednaná služba, ktorá sa dodáva oddelene
5. okamihom prevzatia posledného dielu alebo poslednej časti, ak je predmetom
kúpnej zmluvy niekoľko druhov služieb alebo dodanie niekoľkých častí,
6. okamihom prevzatia prvej dodanej služby, ak je predmetom kúpnej zmluvy
služba, ktorá je dodávaná počas vymedzeného obdobia.
7. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od
kúpnej zmluvy:
8. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom
spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí
služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
9. predaj služby alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť
počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
10. predaj služby zhotovenej podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, služby
vyhotovené na mieru alebo služba určeného osobitne pre jedného
spotrebiteľa,
11. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne
požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách
12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil,
že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy.
13. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať
akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej
zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných
podmienok.
14. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na
odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od
kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu
predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci
potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
15. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne,
najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné
prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým
spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným
spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie
náklady.
16. Predávajúci je oprávnený si pri odstúpení od kúpnej zmluvy uplatniť náhradu
poplatkov kupujúcemu, ktoré mu vznikli pri uzavretí kúpnej zmluvy a tieto
náklady predávajúci znášal na svoje náklady. (Ako poplatok za transakciu
kartou, prepravné pri doprave zadarmo ako aj zaúčtované prepravné pri
vrátení tovaru kuriérskou spoločnosťou, poplatok za dobierku) Toto neplatí, ak
odstúpenie od kúpnej zmluvy je z dôvodu reklamácie služby.
VII.
Práva z vadného plnenia
1. Služba ma vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také
vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci
očakával vzhľadom na charakter služby a na základe reklamy nimi vykonávané,
2. sa služby hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku
ktorému sa služby rovnakého druhu bežne používa,
3. služba zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo
predlohe, ak bola, alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo
predlohy,
4. je služba v zodpovedajúcom stave a
5. služba vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
6. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v
akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak
oprávnený uplatniť právo zo vady.
7. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a
požadovať:
8. opravu služby,
9. primeranú zľavu z kúpnej ceny,
10. odstúpiť od zmluvy.
11. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
12. ak má služba podstatnú vadu,
13. ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
14. pri väčšom počte chýb služieb.
15. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca
zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá
strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
16. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak
ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na
odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
17. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí
reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar
väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo
uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od
zmluvy.
18. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké
právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy,
žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí ak
kupujúci si svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva
rovnaká ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
19. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od
zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
20. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel
alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
21. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar
zľavnený.
22. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je
prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy
kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia
reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe
vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania,
prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
23. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v
zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava
doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému
posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená
bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa
predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto
lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od
kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih,
kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia)
predávajúcemu.
24. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
25. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím
veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
26. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne
vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto
právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca
po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
27. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
28. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za
vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
VIII.
Doručovanie
1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať
prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu
uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje
kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom
účte alebo v objednávke.
IX.
Osobné údaje
1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s
nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás
nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem
emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia,
pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia
sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich
kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom
na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento
účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi
zmluvnými stranami.
2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách
ochrany osobných údajov TU.
X.
Mimosúdne riešenie sporov
1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná
Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827
99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie
sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi
predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy
44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení
spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a
smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
3. Predávajúci je oprávnený na predaj služby na základe živnostenského
oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti
príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo
vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o
ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .
XI.
Záverečné ustanovenie
1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje
medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom
Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy
správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k
obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok,
loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať,
upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu
predávajúceho.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov
tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v
rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu
používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a
nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám
umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie
alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod
alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v
rozpore s jeho určením alebo účelom.
5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v
elektronickej podobe a nie je prístupná.
6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti
predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od
zmluvy.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 27.02.2020